There she is - Keren Levi - (c) Rob Gradisen

Jaarstukken

en beleidsplannen

Stichting Gasthuis Frascati
Nes 63
1012 KD Amsterdam 

De stichting stelt zich tot doel zonder winstoogmerk:
a. het exploiteren en/of beheren van theaters;
b. het presenteren, produceren en/of begeleiden van niet-commerciële theaterprojecten in de ruimste zin van het woord.
c. het (doen) exploiteren van een horecagelegenheid met name van een café;
d. het deelnemen in (andere) ondernemingen;
 
Stichting Gasthuis Frascati kent een Raad van Toezicht, de leden ontvangen geen vergoeding voor hun toezichtwerk. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de twee directieleden.

Beloningsbeleid
Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur worden vastgesteld door de RVT, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (WNT: wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). De werknemers van Frascati vallen onder de CAO Toneel en Dans.
 
Leden van de RvT ontvangen geen beloning voor de uitvoering van hun functie. Kosten die door de leden worden gemaakt in de functie van toezichthouder worden op declaratiebasis vergoed.

Code Cultural Governance
Bestuur en Raad van Toezicht onderschrijven de Code Cultural Governance. De code vormt voor de RvT een leidend instrument bij toezicht houden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. In de statuten staat beschreven welke besluiten vooraf goedkeuring behoeven van de RvT. De verantwoordelijkheden van bestuur en RvT zijn verwoord in het regelement Bestuur en Raad van Toezicht.

KvK  41197415
RSIN  fiscaalnummer 0030.24.477
IBAN NL59 INGB 0005 0194 84
BIC INGBNL2A

Het beleidsplan en de jaarstukken bevatten gedetailleerde informatie over de activiteiten, de samenstelling RvT en hun nevenfuncties, het beloningsbeleid en de financiële verantwoording.