FRASCATI PRODUCTIES BLIJFT BEHOUDEN

FRASCATI PRODUCTIES BLIJFT BEHOUDEN

 

Over

Dinsdag 15 december 

Wel rijkssubsidie voor Frascati Producties

Op dinsdag 8 december werd bekend dat het Ministerie van OCW tóch rijkssubsidie zal toekennen aan Frascati Producties. Ons productiehuis werd eerder positief beoordeeld door de Raad voor Cultuur, maar kreeg desondanks geen subsidie en werd daarmee uit de BIS (landelijke basisinfrastructuur) gehaald.

De minister heeft bij de behandeling van de begroting alsnog de financiële middelen gevonden om het plan van Frascati & PLAN Brabant (met een jaarlijks bedrag van 5 ton - naar rato te verdelen) te ondersteunen. Dit betekent dat Frascati jaarlijks 3,5 ton ontvangt voor haar talentontwikkelingsfunctie. Daarmee kunnen we de komende jaren wel een vaste waarde blijven voor jonge makers, echter op een aanzienlijk beperktere schaal dan in onze huidige rol.

Toch kijken we ernaar uit om samen met PLAN Brabant de komende jaren de begeleiding van jonge theatermakers de garanderen. Onze dank en die van de Frascati-makers gaat dan ook naar iedereen die zich heeft uitgesproken over het onmiskenbaar belang van onze plek voor jong talent: de theateropleidingen, de Nederlandse en Vlaamse podia en festivals, onze collega-productiehuizen, de jonge makers én ons publiek.

Dinsdag 24 november

Minister Van Engelshoven heeft gisteren, bij de behandeling van de cultuurbegroting, laten weten dat voortschrijdend inzicht haar ertoe heeft gebracht de talentontwikkelingsplekken Frascati Producties en PLAN Brabant alsnog meerjarig te willen ondersteunen. Gesprekken met het veld en de opleidingen hebben haar ervan overtuigd dat de vrije ruimte die jonge starters bij Frascati vinden, om hun eigen theatervorm te ontwikkelen, van grote waarde is. Ons huis dat zo cruciaal is voor de net afgestudeerde podiumkunstenaars wil ze niet verloren laten gaan. 
 
De komende week gaat de minister op zoek naar ruimte in de cultuurbegroting om Frascati Producties te behouden voor de komende kunstenplanperiode. We wachten in spanning af hoeveel ruimte ze voor aankomende generaties weet te creëren.
 

Amsterdam, 17 november 2020

PERSBERICHT - Frascati Producties, huis voor talentontwikkeling, sluit gedwongen de deuren

Na 20 jaar stopt de kraamkamer van theatertalent. Ondanks een positieve beoordeling, valt vanaf juli 2021 het doek voor Frascati Producties; meer dan 20 jaar het brandpunt voor de ontwikkeling van eigenzinnig theatertalent. De door de cultuurminister voorgestelde zes maanden overbruggingssubsidie, biedt geen toekomst aan jonge makers.

Gisterenmiddag presenteerde cultuurminister Van Engelshoven de uitwerking van het tweede steunpakket voor de cultuursector. Frascati Producties had hierop haar hoop gevestigd, nadat eerder dit jaar een positieve beoordeling door de Raad voor Cultuur niet gehonoreerd kon worden doordat er te weinig budget was. 95% van de financiering van Frascati Producties gaat direct naar jonge makers die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen. Dit rechtvaardigt een gedegen financiering uit het steunpakket. 

De minister schrijft: "Juist nu is het van belang om talent voor de sector te behouden en ervoor te zorgen dat de plekken waar dit talent zich kan ontwikkelen niet verdwijnen. Ik denk daarbij aan productiehuizen en festivals die jong talent dat net van de opleiding komt, begeleiden bij het maken van een eerste productie en ook een plek bieden om dat te laten zien." Toch kiest de minister ervoor om Frascati Producties slechts een overbruggingssubsidie van een half jaar te geven. Daarmee valt definitief het doek voor Frascati Producties.

Artistiek directeur Mark Timmer: "Het is een volstrekt raadsel hoe de minister de terechte en grote zorg voor toekomstige generatie en het behoud aan infrastructuur voor jonge makers rijmt met een overbruggingsperiode van 6 maanden. Juist in tijden van crisis moet de aandacht uitgaan naar de meest kwetsbare groep; de makers van de toekomst."

Ivo van Hove, ITA: "We hebben in de podiumkunsten een ideale springplank voor jong talent en daar dreigt de bijl in te worden gezet. We gaan enorm veel kwaliteit verliezen. Dat is het ergste van het ergste."

Rob Ligthert, directeur Toneelacademie Maastricht: "Wat een verschraling en verarming. Wat een schande."

Sadettin Kirmiziyüz, Trouble Man: "Ik heb hier voorstellingen kunnen maken die bepalend zijn geweest voor mijn signatuur als maker. Frascati Producties verdient onze steun, zodat het voor toekomstige generaties makers diezelfde rol kan blijven vervullen, zeker nu!"

Jan Zoet, voorzitter Kunsten '92 / directeur Zuiderstrandtheater: "Frascati is een onvervangbare steppingstone naar groei, doorstroom, ontwikkeling en zichtbaarheid. Er is zoveel ervaring, verbinding en slagkracht." 

Reddingsplan 
Frascati Producties en PLAN Brabant (beide positief beoordeeld en niet gehonoreerd) hebben de afgelopen maanden in nauwe samenwerking een plan ontwikkeld en gepresenteerd, waarmee een klein deel van de coronamiddelen voor een jonge generatie duurzaam kan worden belegd. Hierin voorzien ze pas afgestudeerden van inkomen en ondervangen ze voor een belangrijk deel de terugval aan talentontwikkelingsplekken (ca 40%) voor jonge makers. Bij de ontwikkeling van dit plan werden ze gesteund door de Raad voor Cultuur, het kunstenveld en de kunstvakopleidingen. Dit plan werd helaas terzijde geschoven.

Tweede Kamer
Nu de minister heeft gesproken is het laatste woord aan de Tweede Kamer. Op maandag 23 november worden de plannen en de begroting van minister Van Engelshoven behandeld. 

/// EINDE PERSBERICHT ///


Overzicht ontwikkelingen positief advies/geen rijkssubside

Onlangs bracht de Raad voor Cultuur een positief advies uit over Frascati Producties. Dit was in lijn met de eveneens lovende beoordeling die Frascati kreeg van de Amsterdamse Kunstraad. Desondanks besloot de Raad voor Cultuur Frascati Producties geen subsidie toe te kennen. Een keuze met verstrekkende gevolgen. De keten van talentontwikkeling wordt onherstelbare schade toegebracht.

Hieronder beschrijven we in een chronologische volgorde de ontwikkelingen. In de lopende tekst tref je links aan naar relevante documenten, artikelen en ondersteunende brieven.
Een selectie hiervan lees je hier alvast: 
 

  

Donderdag 12 november 2020

Donderdag 5 november 2020

Groot artikel in NRC over het enorme belang van Frascati Producties. 'Waar moet de jonge theatermaker heen?' lees hier

Maandag 12 oktober 2020

Start van de campagne #redfrascatiproducties. Jan Hulst en Kasper Tarenskeen maakten met een aantal van onze makers en Halina Reijn een mooie korte film met een heldere boodschap: zonder een brede basis geen hoge top. Op 23 november wordt de begroting door de Tweede Kamer definitief vastgesteld. Voor die tijd zijn we vastbesloten de minister op andere gedachten te brengen. 

Donderdag 2 juli 2020

In het Tweede Kamerdebat van 29 juni jongsteden is door SP, PvdA en GroenLinks de zorg voor het verdwijnen van talentontwikkelingsplekken voor schoolverlaters expliciet over het voetlicht gebracht. De kamer nam de motie van Peter Kwint (SP) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) aan waarbij de minister wordt verplicht “in kaart te brengen of het aantal plekken voor jonge makers door het nieuwe kabinetsbeleid stijgt en niet afneemt, en hierin specifiek, maar niet alleen, de gevolgen van de budgetverschuiving van het Fonds Podiumkunsten naar de BIS en de beoordeling van instellingen als Frascati mee te nemen.”

De motie van de leden Kwint en Ellemeet:

32820-362
Nieuwe visie cultuurbeleid
Notaoverleg - Cultuur en corona II

"De kamer,
Gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat er een brede politieke teun is voor de kabinetsambities om cultuurbeleid te verjongen en te verbreden;
Constaterende, dat jonge makers momenteel in een zeer benarde positie zitten, mede door de coronacrisis,

Verzoekt het kabinet, op weg naar de komende begroting in kaart te brengen of het aantal plekken voor jonge makers in het nieuwe kabinetsbeleid stijgt en niet afneemt, en hierin specifiek, maar niet alleen, de gevolgen van de budgetverschuiving van het Fonds Podiumkunsten naar de BIS en de beoordeling van instellingen als Frascati mee te nemen."

Dinsdag 30 juni 2020

Positief advies maar geen subsidie voor Frascati Producties

Een onherstelbare breuk in de keten van talentontwikkeling

Onlangs bracht de Raad voor Cultuur een positief advies uit over Frascati Producties. Dit was in lijn met de eveneens lovende beoordeling die Frascati kreeg van de Amsterdamse Kunstraad. Desondanks besloot de RvC Frascati Producties geen subsidie toe te kennen. Een keuze met verstrekkende gevolgen. De keten van talentontwikkeling wordt onherstelbare schade toegebracht.

Het wegvallen van Frascati is een grote klap voor jonge kunstenaars die de komende jaren van kunstvakopleidingen komen. Frascati is al 20 jaar een huis met een goede reputatie die tot ver over de landsgrenzen reikt. Omdat Frascati geen dwingend profiel heeft beginnen juist veel eigenzinnige en toonaangevende kunstenaars hun artistieke carrière hier. Denk aan Jetse Batelaan, Laura van Dolron, Naomi Velissariou, Davy Pieters, Sadettin Kirmiziyüz, Marjolijn van Heemstra, Boogaerdt & van der Schoot, Daria Bukvić, Esther Gerritsen, Ivana Muller en Florentina Holzinger.

De toegevoegde waarde van de nieuw tot de BIS toegetreden instellingen is helder. Maar er valt ook veel weg. Het is volstrekt onduidelijk waar de absolute beginners zo dadelijk aan de slag moeten. Zoals Herien Wensink in haar column in de Volkskrant terecht opmerkt: ‘Wat als je nu net van school komt, nog zoekt naar je eigen stem en stijl, en niet meteen in één van die hokjes past?’ Waar is de vrije ruimte voor de onafhankelijke jonge makers?

De makers van Frascati voorzien een drooglegging van het landschap en schreven een vlammend betoog. In brandbrief van de huidige en voormalige makers richten de 32 theatermakers (ondersteund door 115 oud makers) zijn zich tot de minister.

We zien ons gesterkt door steunbetuigingen van onder andere 26 Nederlandse theaters en festivals (podia door heel Nederland onderschrijven de grote waarde van Frascati), de Vlaamse sector (25 prominente instellingen delen hun zorgen) en onze samenwerkingspartners op het gebied van diversiteit Bijlmer Parktheater & Podium Mozaïek.

Ook de theaterscholen zijn uiterst kritisch over de koerswijzing van de Raad en in het bijzonder de beslissing aangaande Frascati Producties. Een belangrijk teken aan de wand.  

In de Brief van Kunsten 92 aan de tweede kamer waarschuwt de belangenvereniging voor het ontstaan van een onherstelbaar gat in de talentonwikkelingsketen door het wegvallen van o.m. Frascati Producties. Ze “pleiten voor een reparatie van gaten die in de keten ontstaan en de aanscherping van de visie op talentontwikkeling voor de langere termijn. Het is van belang dat er voorzieningen worden getroffen voor positief beoordeelde instellingen die ook bij de fondsen buiten de boot vallen en waar het systeem niet zonder kan.” 

Maandag 29 juni 2020

Vrijdag 26 juni 2020

Wij hebben ons verweer met feitelijke onjuistheden naar de minister gestuurd. Daar konden we vier ondersteunende brieven uit de sector aan toevoegen van 26 Nederlandse theaters en festivals, van Vlaamse podia, festivals en opleidingen en van onze Amsterdamse samenwerkingspartners Bijlmer Parktheater en Podium Mozaïek, Tenslotte lieten ook onze makers en oud makers van zich horen, en hoe!

Onze reactie op het advies delen we graag:

Reactie Frascati advies Raad voor Cultuur

Vanaf 2021 zijn er jaarlijks 46 producties van jonge makers minder
De BIS lijkt met dit raadsadvies te zijn verrijkt met extra ruimte voor jong talent. Maar in werkelijkheid vindt voor de podiumkunsten vooral een verschuiving plaats van producerende instellingen vanuit het Fonds Podiumkunsten naar de BIS. De nieuw gehonoreerde instellingen betekenen een verrijking maar ze bestonden al en hun productievolume blijft nagenoeg hetzelfde. Met het wegvallen van Productiehuis Rotterdam (jaarlijks 12 producties) en Frascati Producties (jaarlijks 34 producties) zullen er jaarlijks circa 46 producties minder zijn. In tegenstelling tot het beeld dat wordt geschetst, komt er dus geen ruimte bij; er valt juist ontwikkelruimte weg.

Kortom: waar blijft straks de vrije ruimte voor de onafhankelijke jonge makers?  

Beoordeling op output doet ontwikkeling van jonge makers geweld aan
De selectie van de plekken lijkt met name te zijn gemaakt op een beoordeling van de voorspelde output. Naast dat dit een fundamenteel andere benadering is dan tot nu toe is gehanteerd door de Raad voor Cultuur, doet beoordeling op basis van output geen recht aan het wezen en de toegevoegde waarde van ons huis. Bij Frascati Producties zijn we overtuigd van het belang van het proces, waarbij wij de ontwikkeling van de jonge kunstenaar volgen. Hierdoor is de uitkomst, en daarmee de output, bij aanvang vaak ongewis. Pas in een latere fase van de kunstenaar is een succesvolle positionering in het veld aan de orde. De eenzijdige focus op output, haalt het hart uit het wezen van talentontwikkeling.

Keuze voor disciplines en mid-career makers
De gehonoreerde  ontwikkelinstellingen in de podiumkunsten bieden te weinig ruimte voor schoolverlaters. De instellingen geven relatief veel plek aan meer gevorderde en mid-career-makers, waarbij een groot deel van de makers al is geselecteerd. Daarnaast hebben deze instellingen over het algemeen een discipline-specifieke signatuur: ze richten zich op dans, ‘urban’, musical, muziektheater en repertoire. Wederom zien we dit als een verrijking maar er valt ook wat weg. Het wezen van beginnende kunstenaars is dat ze vaak niet passen binnen deze stevige profielen en hun artistieke identiteit nog moeten ontwikkelen. Bij Frascati staat het bottum up-proces centraal. Kern van de ontwikkeling is het volgen van het ontwikkelingsproces van de jonge kunstenaar. De uitkomst is bij aanvang vaak ongewis. In de eerste jaren van zijn/haar professionele praktijk kristalliseert vorm en inhoud zich uit, pas in een latere fase van de kunstenaar is een succesvolle positionering in het veld aan de orde.

Duurzame infrastructuur Frascati Producties valt weg
De BIS is in het leven geroepen om een solide basis te bieden aan cruciale functies in het veld. Talentontwikkeling is er daar één van. Instellingen die deel uitmaken van de BIS kunnen, zonder de waan van de dag, in lange lijnen een duurzame structuur uitbouwen en een goed functionerende keten garanderen. Frascati vervult deze functie met verve. Cruciaal hierbij is ons duurzaam, betrokken en hoogstaand netwerk: opleidingen, (BIS) gezelschappen, theaters en festivals in binnen- en buitenland, buurtpodia en maatschappelijke instellingen.

Door Frascati Producties uit de BIS te verwijderen valt deze duurzame infrastructuur weg. De combinatie met de coronacrisis verzorgt ‘the perfect storm’ en zal desastreus zijn. De uitstroom uit de kunstvakopleidingen stagneert en de keten van talentontwikkeling wordt onherstelbare schade toegebracht.

Zorgen over de procedure
Wij hebben onze twijfel over het afwegingsproces dat heeft geleid tot deze uitkomst. De vrees betreft de vraag of er voldoende know how van het veld als geheel en kennis van de specifieke instellingen is. Hoe zijn eerdere beoordelingen en monitorgesprekken in de afwegingen meegenomen? Vanuit welke visie op talentontwikkeling beoordeelt men de plannen? Is het realistisch te verwachten dat de 69 aanvragen in de ontwikkelfunctie kundig genoeg beoordeeld zijn en op een juiste manier naast elkaar gelegd zijn om zo tot een weloverwogen selectie te komen? Wij denken van niet, want deze complexe opdracht, ook gezien het tijdsbestek waarin de opdracht uitgevoerd diende te worden, is feitelijk onuitvoerbaar.

Bij het lezen van het advies zijn onze zorgen bevestigd. Door de onterechte aannames en feitelijke onjuistheden, ontstaat het beeld van een multidisciplinaire commissie die onder grote druk heeft moeten functioneren; zonder ruggespraak met overige commissies en in een periode dat het merendeel van de overleggen op afstand is gevoerd. Hierdoor ontstaan er ongelukken die nooit de bedoeling kunnen zijn van de raad.

Ja, mits…
Mocht de raad werkelijk twijfel hebben over het functioneren van Frascati Producties, vragen wij ons af waarom Frascati niet de mogelijkheid krijgt het plan te verduidelijken. Van de vijftien instellingen hebben er tien instellingen binnen de functie ontwikkelingsinstelling op basis van ‘ja mits' een plek verworven. Er zijn dus veel vragen over de haalbaarheid van veel plannen. Maar Frascati als een bestaande goed functionerende, positief beoordeelde en breed gedragen instelling krijgt die mogelijkheid niet. Waarom niet?

Een grote groep jonge, diverse podiumkunstenaars die nu nog een kunstopleidingen volgt, zal een belangrijke weg naar de Nederlandse en buitenlandse podia afgesloten zien worden. En dat kan en mag niet de bedoeling zijn van een Raad voor Cultuur.

Donderdag 18 juni 2020

Maandag 15 juni 2020

Gisteren presenteerde de Amsterdamse Kunstraad 'Om de stilte heen', het advies over de aanvragen voor de Amsterdam Bis ter voorbereiding van het Kunstenplan 2021-2024. Frascati ontving een zeer positief advies en wordt op naam in de Amsterdam Bis opgenomen. 

De kunstraad "ziet het beeld bevestigd dat hij heeft van de artistieke organisatie: breed georiënteerd, een veelgevraagd partner die een groot en groeiend netwerk onderhoudt en maatwerk biedt aan nieuwe makers. De geproduceerde en geprogrammeerde voorstellingen zijn veelal van goede kwaliteit, artistiek vernieuwend en urgent. Wat de kunstraad betreft neemt Frascati een belangrijke positie in het Amsterdamse en Nederlandse theaterbestel in. [...] De kunstraad vindt de programmering een interessante selectie van kwalitatief theater- en dansaanbod gericht op verschillende leeftijden en doelgroepen, eigenzinnig en discipline overschrijdend. Naast de vaste bespelers en huisgenoten is er ruimte voor onbekendere namen uit binnen- en buitenland. Daarbij doet Frascati een oprechte poging om meer buiten het centrum te spelen. De plannen om te investeren in het huidige dansklimaat wekken vertrouwen door de genoemde samenwerkingspartners."

Het volledige advies - en ons beleidsplan lees je hier terug:
Kunstraad advies Frascati Amsterdam Bis 2021-2024
Beleidsplan Frascati 2021 - 2024

Donderdag 4 juni 2020

We zijn verbijsterd en ontzet dat vandaag de Raad voor Cultuur de minister adviseert het meerjarenplan van Frascati voor de landelijke Bis niet te honoreren. Ze oordeelt positief, maar adviseert ons eigenzinnige en diverse productiehuis geen subsidie toe te kennen. Het is onbegrijpelijk dat dit huis voor talent van de toekomst, met deze staat van dienst, geen onderdeel meer is van de landelijke basisinfrastructuur.

Wij gaan nu het advies nader bestuderen en zijn vastberaden de minister tot een ander inzicht te laten komen.